Múltidéző

Rudolf trónörökös emléktáblája a Retyezát alján

Téglás Gábor leírása 1897-ből1 (szöveghű változatban)

A minden magyar előtt feledhetetlen boldogult Rudolf trónörökös, 1882. augusztus havában nejével, Stefánia főherczegnővel meglátogatta a Retyezát hegységet, hol szivesen vadászgatott és igen kellemes napokat töltött. Hogy ezen látogatás emlékezetét megörökítsék, már régebben megpendítették azt az eszmét, különösen pedig Barcsay Kálmán jelenlegi országgyűlési képviselő s a megye volt alispánja, hogy a fejedelmi látogatás emlékének valamely állandó jelet állítsanak. És ezen szép eszme testté is vált. S a vajdahunyadi magyar királyi vasgyár lelkes tisztikarának áldozatkész közreműködésével Markusz Ferencz tervei szerint az idén elkészült az emléktábla.

A Rudolf-emléktábla felavatási ünnepélyének hirére megmozdult az egész vidék, s nemcsak az uri osztály, hanem a föld népe is részt kivánt venni a kegyeletes ünnepélyben, jóllehet a megelőző nap hirtelen zivatar rongálta meg a hegyi utakat.

Folyó 1897. évi szept. 12-én Pietsch Sándor hátszegi főszolgabiró, mint bizottsági elnök, Pogány Károly országgyűlési képviselő, mint a hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat képviselőjének vezetése alatt a helyi bizottsággal a hátszegvidéki értelmiség apraja-nagyja útra kelt, a Sebes torok (mai Gorény) közelében épen a víz zuhogásáról elnevezett Klopotivára.

A Sebesvíz2 völgye, a Kroh3 nevű vízzuhatagtól már csak gyalogszerrel, vagy lóháton folytathatjuk utunkat, mely legtöbbnyire haragosan tovairamló szilaj hegyi víz medréből van kierőszakolva. Az Ördöghíd (Podu draculuj) táján a meredek szirtfalból alig birtak kivágni annyit, hogy ingatag boronákból dobogót rögtönözhessenek. De annál regényesebb is ez a veszélyes út.

A Zlata viznél a Retyezát mögé benyiló mellék völgyre tér a Zanogához vezető hegyi út. Itt a Zlatatoroknál (Gora Zlati) tartotta első nagyobb pihenőjét 1882 augusztusában Rudolf trónörökös, és ezt a pontot választotta ki Hollaky Arthur jelenlegi alispán, a vadászatban részt vett urak, mint báró Bornemissza Tivadar, báró Jósika Lajos, gróf Thoroczkay Miklós, báró Nopcsa Elek, Pogány Károly és mások tanácsára.

A gróf Teleki Györgyné családja által birt terület tájképi szépségével is nagy vonzerőt fog kölcsönözni az emléktáblának, melyet a hunyadmegyei építészeti hivatal kellő magasságban úgy helyeztetett el, hogy annak szövegét azért a járó-kelők kellően olvashatják.

Az ércztábla Réthi Lajos kir. tanfelügyelő eme soraival hirdeti kegyeletes rendeltetését:

RUDOLF, MAGYAR KIRÁLYI TRÓNÖRÖKÖS
ÚJABB TÖRTÉNELMŰNK BÜSZKE REMÉNYE,
DELI KEDVVEL, IFJÚ ERŐBEN VADÁSZOTT ITT 1882 NYARÁN,
OLDALÁN BÁJOS HITVESE STEFÁNIA FŐHERCZEGNŐ.
LETŰNT, MINT ÜSTÖKÖS, HIRTELEN, MEGRÁZÓLAG 1889-BEN.
FENNMARAD EMLÉKE HÓHEGYEK SZIRTJEIN IS.
***
EMELTE HUNYADVARMEGYE A HAZA EZREDÉVI ÜNNEPE ESZTENDEJÉBEN 1896.5

Az ünnepélyt Forster János plébános tábori miséje nyitotta meg. Majd a bizottság nevében a Hollaky Arthur alispánt helyettesítő Pietsch Sándor főszolgabiró tartott megható emlékbeszédet, ecsetelve a magyar nemzetnek a trónörökös iránt érzett lángoló szeretetét s azt a soha el nem múlható fájdalmat, melyet a nagyreményű, oly kiváló tehetségben jeleskedő trónörökös váratlan halála okozott. A hatásos emlékbeszéd után a római kath., görög keleti, görög kath. és ev. ref. lelkészek áldották meg az emléket. Majd Pogány Károly országgyűlési képviselő a hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat nevében emlékezett meg a nemzet veszteségéről s Rudolf trónörökös ittlételének rövid örömnapjairól. Úgy a gróf Teleki birtokos család, mint a szomszédos községek nevében is fogadást tett szónok ezen emlékmű kegyeletes gondozására.

Az ünnepet a Klopotiva, Malomviz és szomszédos községekből fölsereglett lakosság népünnepe fejezte be.

Képünk a Zlatatorok-alji sziklafalat tünteti föl az emléktáblával. Ott látjuk Rudolf trónörökös egykori vadászatainak részeseit: a malomvizi, klopotivai és közel vidéki hegyi nép alakjait, a kik a napi járó földről elzarándokoltak a királyfi emléktáblájához. A hátszegi polgárság tűzoltó zenekara, a lelkészek, jegyzői testület képviselői között látjuk az előtérben Pogány Károly képviselőt nejével és anyósával gróf Teleki Györgynével. Mögöttük állanak Mara László képviselő, Bernát Miklós kir. közjegyző, Puj Zsigmond, Puj Aladár, Góró Andor, Pietsch Lajos, Dobay Ferencz, stb. Jobb felől báró Nopcsa Elek képviselő, mig neje és gyermekei az előtérben Naláczy Ákosnéval, Danfordné, Mara Lászlóné, Kendeffy Arpádné, Buda Sándorné s a többi úrnő társaságában látható az ünnepély fáradhatatlan rendezőjével, Pietsch Sándor főszolgabiróval.

A hátszegvidékiek büszkék lehetnek szép ünnepélyükre s az emléktábla is nagyban hozzájárul bizonyára a Retyezát és Zenoga tengerszem vonzerejének fokozásához.5

Rudolf trónörökös emléktáblájának leleplezése a Retyezáton

Rudolf trónörökös emléktáblájának leleplezése a Retyezáton
(a kép készítője ismeretlen)


Lábjegyzetek (Budai Péter)

1Megjelent a Vasárnapi Ujság 44. évfolyamának 42. számában (687-688. oldal), 1897 október 17-én.

2Más néven: Nagyvíz, Nagypatak (Râu Mare).

3Erről a vízesésről több másik korabeli beszámoló is beszámol, a jelen cikkben is említett sziklafal miatti szűkülettel egyetemben. Ezek a látványos részek minden bizonnyal megsemmisültek a völgyben vezető kocsiút építésekor.

4Amint a leírásból kiderül, a táblát valójában 1897-ben helyezték el - valószínűleg szimbolikus okokból szerepel rajta a Millennium éve.

5Még ha jelen körülmények között nem is tartozik a Retyezát ismertebb látványosságai közé, és az azóta kiépült műútról sem látható, a tábla napjainkban is megvan, Brazi településtől a Zlata-torok (Gura Zlata) felé haladva kb. féltávon.